SWUNG - Wet Geluidhinder

SWUNG - Wet Geluidhinder

Grootschalige aanpassing van de geluidregelgeving onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Er zijn daarin twee wetgevingtrajecten te onderscheiden.

  • Geluidproductieplafonds Rijksinfrastructuur (Swung-1) 
  • Provinciale/gemeentelijke wegen en industrielawaai (Swung-2)